Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Kwaliteit
1. De opdrachtnemer levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing /opdracht.

Geheimhouding
2. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

Eenmaal een herziening
3. De offerte heeft betrekking op maximaal eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden.

5. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is de opdrachtnemer niet verplicht de opdrachten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. Wanneer er sprake is van overmacht bij de opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld ziekte, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende veertien dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Hij heeft echter wel de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en de opdrachtnemer hiervoor te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Offerte en offertekosten
7. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer het kennismakingsgesprek overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Voor een verslag van het gesprek geldt het gebruikelijke uurtarief.

8. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht. Ook al betaald de afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van de leverancier en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging
9. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en worden, indien van toepassing, de volgende zaken duidelijk aangegeven:

  • doel van de opdracht
  • omvang van de werkzaamheden
  • vereiste medewerking/inbreng van de opdrachtgever
  • de door de opdrachtgever aan te leveren gegevens, incl. termijn
  • wie de geleverde tekst goedkeurt, binnen welke tijd
  • in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is
  • de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd
  • de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.

Ook worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld. Zoals: research, administratieve ondersteuning (waaronder typewerk), verzorging van illustraties en / of fotografie, vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking, traffic en vertalingen.

Kostensoorten
10. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende kostensoorten, zoals honorariumkosten, bureaukosten en kosten van derden.

Levering en eerste gebruiksrecht
11. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij de opdrachtnemer.

Vrijwaring
12. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Auteursrechten
13. De opdrachtnemer draagt bij levering van teksten het publicatierecht over, doch uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing in ieder ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.

14. Na de exclusieve licentieverklaring als bedoeld in artikel 13 behoudt de leverancier haar auteursrechtelijke bevoegdheden.

15. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de opdrachtnemer worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De opdrachtnemer kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

16. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de leverancier / opdrachtnemer krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het verrichte werk. Als deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

17. De bepalingen van artikel 13 en 14 hebben ook betrekking op teksten die de opdrachtnemer van derden betrekt. De opdrachtnemer garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling
18. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan de opdrachtnemer betaling in termijnen verlangen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen
19. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.